BIP

Struktura własnościowa

Muzeum Kinematografii jest samorządową instytucją kultury,
której organizatorem jest Miasto Łódź – jednostka samorządu terytorialnego.
Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni Prezydent Miasta Łodzi.

Wytworzył: Mieczysław Kuźmicki
Wprowadził: Wojciech Rudziński

Wcześniejszy

Status prawny

Następny

Zespół