BIP

Praca w muzeum

Ogłoszenie
o naborze na stanowisko Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego

Nazwa i adres pracodawcy: Muzeum Kinematografii w Łodzi, pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź,
tel. 42 6740957, e-mail muzeum@kinomuzeum.pl.

Nazwa stanowiska pracy: Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego.
Forma zatrudnienia: pełen etat.

Planowany termin zatrudnienia: początek stycznia 2017 r.
(termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru).

Opis zadań na stanowisku pracy:
– planowanie, kierowanie i nadzór nad Działem Administracyjno-Technicznym Muzeum
Kinematografii w Łodzi,
– przygotowywanie, przeprowadzenie i nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu z zakresu
zamówień publicznych,
– opracowywanie jednorocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych,
– opracowywanie rocznych planów działalności Działu Administracyjno-Technicznego,
– pozyskiwanie środków z funduszy krajowych i europejskich,
– rozliczanie merytoryczne realizowanych projektów,
– nadzór nad terminowością zadań.

Wymagania kwalifikacyjne:
– wykształcenie wyższe (prawo i administracja, zarządzanie, ekonomia)
– doświadczenie w kierowaniu zespołem,
– doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu procedur z zakresu zamówień publicznych,
– znajomość Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawy
o muzeach, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
– doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym w konkursach
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Polskiego
Instytutu Sztuki i Filmowej oraz dodatkowych środków z funduszy europejskich,
– doświadczenie w przygotowywaniu aplikacji służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na
inwestycje techniczne,
– dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, mile widziana znajomość
również innych języków.

Kandydaci składają w sekretariacie Muzeum Kinematografii w Łodzi czynnym codziennie
w godz. 8.00–16.00 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej następujące dokumenty:
a) List motywacyjny,
b) Życiorys – cv wraz z oświadczeniem kandydata o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych osobowych; teks jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135)”,
c) Oświadczenie o niekaralności,
Powyższe dokumenty składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

Pozostałe dokumenty:
a) Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
b) Kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie.
c) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

● Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do dnia 14 grudnia 2016 roku do
godz.16.00.

● Dokumenty aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne,
nie będą rozpatrywane.

● Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury
naboru w każdym terminie.

● Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

● Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.
Na wniosek niezakwalifikowanego kandydata dokumenty mogą zostać zwrócone w terminie
uzgodnionym telefonicznie lub e-mailem.

Wcześniejszy

Ogłoszenia Dyrekcji Muzeum Kinematografii

Następny

Instrukcja obsługi BIP