BIP

Praca w muzeum

Ogłoszenie
o naborze na stanowisko Inżyniera projektu ds. inwestycji budowlanych    

WERSJA PDF 

 

 1. Nazwa i adres pracodawcy: Muzeum Kinematografii w Łodzi, pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź,

 tel. 42 6740957, e-mail muzeum@kinomuzeum.pl.

 1. Nazwa stanowiska pracy: Inżynier projektu ds. inwestycji budowlanych – stanowisko podległe bezpośrednio Kierownikowi Działu Administracyjno-Technicznego 
 2. Forma zatrudnienia: pełny/niepełny etat lub umowa cywilno-prawna
 3. Planowany termin zatrudnienia: początek października 2017 r. (termin może ulec zmianie

w zależności od wyników naboru).

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 1. Sprawowanie nadzoru nad remontami przeprowadzanym w Muzeum Kinematografii.
 2. Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji projektu z zakresem wskazanym w projekcie budowlanym, wykonawczym i w kosztorysach (ilościowy i kosztowy nadzór nad pracami).
 3. Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją projekt w zakresie zgodnym z przepisami obowiązującego Prawa Budowlanego.
 4. Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją projektu zgodnie z zakresem i w terminach wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE.
 5. Reprezentowanie Muzeum Kinematografii w Łodzi przed instytucjami uczestniczącymi w procesie budowlanym (np. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków, właściwy Organ Nadzoru Budowlanego i inne).
 6. Doradztwo, na podstawie materiałów wyjściowych (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy) etapowania inwestycji, zgodnego z obowiązującym Prawem Budowlanym.
 7. Doradztwo techniczne w zakresie oceny przyjętych rozwiązań technicznych oraz możliwości ich zmiany.
 8. Uczestniczenie w przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamierzenia inwestycyjnego (w tym: Wykonawcy robót budowlanych, Inżyniera Kontraktu, nadzoru autorskiego).
 9. Uczestniczenie w procedurach przetargowych realizowanych w ramach inwestycji.
 10. Sprawowanie nadzoru nad Inżynierem Kontraktu.
 11. Zgłaszanie Inżynierowi Kontraktu wszelkich nieprawidłowości i odstępstw wynikłych podczas realizacji prac budowlanych.
 12. Merytoryczna weryfikacja przedkładanych przez Inżyniera Kontraktu dokumentów wynikających z realizacji projektu.

Wymagania kwalifikacyjne:

– wykształcenie wyższe profilowe – techniczne w jednej ze specjalności budowlanych,

– co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w realizowaniu inwestycji budowlanej,

– znajomość obowiązujących przepisów prawa budowlanego,

– biegła znajomość procesów technologicznych budownictwa,

 1. Kandydaci składają w sekretariacie Muzeum Kinematografii w Łodzi czynnym codziennie
  w godz. 8.00–16.00 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej następujące dokumenty:
  a) List motywacyjny,
  b) Życiorys – cv wraz z oświadczeniem kandydata o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych osobowych; teks jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135)”,
 2. c) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

     Powyższe dokumenty składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

 1. Pozostałe wymagane dokumenty:
  1. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  2. Kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy,
  3. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach).
  4. Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do dnia 22 września 2017 roku do

      godz.16.00.

 1. Dokumenty aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne,

      nie będą rozpatrywane.

 1. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury

      naboru w każdym terminie.

 1. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.
 3. Na wniosek niezakwalifikowanego kandydata dokumenty mogą zostać zwrócone w terminie

       uzgodnionym telefonicznie lub e-mailem.

Wcześniejszy

Ogłoszenia Dyrekcji Muzeum Kinematografii

Następny

Instrukcja obsługi BIP