BIP

Przetargi

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach Projektu pod nazwą „Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej Muzeum Kinematografii”.


Numer ogłoszenia: AT.26.261.1.2016; data zamieszczenia: 25.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI
Pl. Zwycięstwa 1
90-312 Łódź
nr tel./fax:(+48) 42 203 24 50, 42 674 09 57
http://www.kinomuzeum.pl
muzeum@kinomuzeum.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach Projektu pod nazwą „Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej Muzeum Kinematografii”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej: budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, wraz z wykonaniem badań konserwatorskich i architektonicznych oraz wszystkimi ekspertyzami, opracowaniami, uzgodnieniami, opiniami i decyzjami koniecznymi do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę dla budynków i terenu obejmującego nieruchomości położone w Łodzi przy Pl. Zwycięstwa 1, działka ewidencyjna nr 48 obręb W25 w Łodzi w związku z realizacją inwestycji w ramach Projektu pod nazwą „Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej Muzeum Kinematografii” wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego w ilości 72 nadzory.

II.1.5) Zamówienia uzupełniające:

brak

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 • 71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego,

 • 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

 • 71242000-6 – przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,

 • 71248000-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją,

 • 71000000-8 – usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,

 • 71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie – do dnia 30.09.2016 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

1.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00  (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

brak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków metodą spełnia – nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien wykazać należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

 • dwóch usług polegających na wykonaniu zakończonej i odebranej bez zastrzeżeń́ kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej: budowlano – wykonawczej i kosztorysowej obejmującej roboty budowlane budynku lub zespołu budynków wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

oraz

 • dwóch usług polegających na pełnieniu wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych obejmujących budynek lub zespołu budynków wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

 • III.3.3) Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami, które posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności (minimum jedną w każdej niżej wskazanej branży):

– architektonicznej – posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej roboty budowlane budynku lub zespołu budynków wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, z wyłączeniem rozbiórki obiektu budowlanego,

– konstrukcyjno – budowlanej – posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej roboty budowlane budynku lub zespołu budynków wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, z wyłączeniem rozbiórki obiektu budowlanego,

– instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

– instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

– instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

UWAGA:

 • Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

 • Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Zamawiający dopuszcza także równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

 • Zamawiający pojęcia „roboty budowlane”, o których mowa powyżej rozumie zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 7 ustawy Prawo budowlane.

 • III.3.4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, związanej
  z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 zł

 • Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub potencjale technicznym innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie innego podmiotu lub podmiotów dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej:

  • zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

  • charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

  • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 • UWAGA: Powołanie się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu (podmiotów) jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot (podmioty) będzie brał udział w wykonaniu niniejszego zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy (sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ).

– w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy , tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) albo informację, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.

– aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

– aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

– aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

– aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

– aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

1. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

2. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 6.2 siwz: c, d, e, g składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b)
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
d) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -8, 10 i 11 ustawy Pzp , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów powyżej wymienionych, zastępuje sieje dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

a) cena – 90 %,
b) czas przyjazdu projektanta na budowę od momentu wezwania przez Zamawiającego – 10 %..

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kinomuzeum.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Kinematografii w Łodzi, Plac Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź.

IV.4.3) Przewiduje się, w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

 1. wystąpienia zmian w przepisach prawnych lub normach mających wpływ na zakres lub wykonanie przedmiotu umowy,

 2. wystąpienia niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności wpływających na terminy wykonania przedmiotu umowy,

 3. gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowym dla tej czynności organ administracji lub inna właściwa instytucja nie wydała stosownej decyzji lub dokumentu – w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i o okres trwania tych czynności organów administracji lub instytucji przekraczających termin ustawowo przewidziany dla danej czynności,

 4. gdy nastąpi długotrwałe pozyskiwanie stosownych uzgodnień gestorami sieci z innymi podmiotami lub osobami, których opinia luz zgoda będzie wymagana przepisami prawa tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczających termin przyjęty zwyczajowo dla danej czynności,

 5. nastąpi zmiana osób sprawujących funkcje projektantów posiadających uprawnienia do projektowania w specjalnościach odpowiednich do wykonania przedmiotu umowy,

 6. zmiany obowiązującej stawki VAT,

 7. konieczności zmiany osób upoważnionych, pracowników Wykonawcy, podwykonawców, adresów do doręczeń, telefonów kontaktowych,

 8. zmiany przedmiotu umowy poprzez ograniczenie do zakresu obejmującego część I przedmiotu zamówienia, w wypadku gdy Zamawiający nie otrzyma środków finansowych na realizację robót budowlanych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej Muzeum Kinematografii”.

 1. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej albo z innej przyczyny, która nie obciążą Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę. Za przedłużenie terminu realizacji umowy Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zgodnych oświadczeń obu Stron w postaci aneksu i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2016 r. godzina 10:00, miejsce: Muzeum Kinematografii w Łodzi, Plac Zwycięstwa 1 90-312 Łódź w sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
MODYFIKACJA SIWZ (2)
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA (3)
MODYFIKACJA SIWZ
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA – (2)
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA – (1)
OGŁOSZENIE
SIWZ
Załącznik nr 1 – WZÓR UMOWY
Załącznik nr 2 (do SIWZ) – OŚWIADCZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW
Załącznik nr 3 (do SIWZ) – WYKAZ USŁUG
Załącznik nr 4 (do SIWZ) – WYKAZ OSÓB
Załącznik nr 5 (do SIWZ) – OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Załącznik nr 6 (do SIWZ) – INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI
Załącznik nr 7 (do SIWZ) – FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik (do umowy) – Akceptacja WUOZ
Załącznik (do umowy) – MK_3303 KONCEPCJA OPIS_cz.I_2
Załącznik (do umowy) – MK_3303 KONCEPCJA OPIS_cz.II_1_ppoż
Załącznik (do umowy) – MK_ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
Załącznik (do umowy) – MK_3303 KONCEPCJA OKŁADKA
Załącznik (do umowy) – MK_3303_K_PLANSZA 1_2
Załącznik (do umowy) – MK_3303_K_PLANSZA 2_2
Załącznik (do umowy) – MK_3303_K_PLANSZA 3_1
Załącznik (do umowy) – MK_3303_K_PLANSZA 4_2
Załącznik (do umowy) – MK_3303_K_PLANSZA 5_2
Załącznik (do umowy) – MK_3303_K_PLANSZA 6_1
Załącznik (do umowy) – MK_3303_K_PLANSZA ppoż
Załącznik (do umowy) – MK_Teren Plansza T1_1
Załącznik (do umowy) – MK_wizualizacja

Wcześniejszy

Senioralia 2016

Następny

Warsztaty i gry edukacyjne