BIP

Praca w muzeum

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji

 

Ogłoszenie
o naborze na stanowisko Kierownika Działu Promocji i Rozwoju
Muzeum Kinematografii w Łodzi

 Ogłoszenie w wersji PDF

 1. Nazwa i adres pracodawcy: Muzeum Kinematografii w Łodzi, pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź,
  tel. 42 6740957, e-mail muzeum@kinomuzeum.pl.
 2. Nazwa stanowiska pracy: Kierownik Działu Promocji i Rozwoju
 3. Forma zatrudnienia: cały etat.
 4. Planowany termin zatrudnienia: czerwiec 2019 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru).
 5. Wymagania kwalifikacyjne
  – posiadanie obywatelstwa polskiego,
  – posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  – kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  – kandydat nie może być karany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1250, 1920 i 2260),
  – posiadanie wykształcenia wyższego, z uzyskanym dyplomem magistra,
  – preferowane minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
  – zainteresowanie i praca w promocji / reklamie poparta doświadczeniem,
  – zainteresowanie kinem, zwłaszcza polskim,
  – znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury, w szczególności Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017  poz. 862), Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z 2015 r.   poz. 1505, z 2016 r. poz. 352, 749, 868 i 1330 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132), Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397,  774 i 1505, z 2016 r. poz. 1330, 1887 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880)  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191 i 659) oraz Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych,
  – umiejętności kierowania zespołem, zdolności menedżerskie i organizatorskie,
  – dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, mile widziana znajomość również innych języków.

 6. Opis zadań na stanowisku pracy:
  – Ścisła współpraca z dyrekcją w zakresie promocji i reklamy Muzeum.
  – Nadzorowanie i koordynowanie prac Działu Promocji i Rozwoju.
  – Kształtowanie wizerunku Muzeum.
  – Przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych o działalności Muzeum.
  – Przestrzeganie procedur kontroli zarządczej.
  – Monitorowanie i realizowanie umów zawieranych w ramach działalności Muzeum.
  – Redagowanie strony internetowej Muzeum, profili w mediach społecznościowych, prowadzenie kampanii reklamowych.
  – Pozyskiwanie patronów medialnych oraz partnerów i sponsorów.
  – Monitorowanie mediów w zakresie działalności Muzeum.
  – Tworzenie i realizowanie projektów promocyjnych.
  – Organizowanie konferencji i spotkań prasowych.
  – Utrzymywanie relacji z mediami.
  – Prowadzenie bazy adresowej.
  – Nadzór nad dystrybucją wydawnictw Muzeum oraz zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Muzeum.
  – Nadzorowanie budżetów kosztowych projektów w dziale.
  – Współpraca z działami merytorycznymi i administracyjnymi muzeum.
  – Wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Dyrektora.
 7. Kandydaci składają osobiście w sekretariacie Muzeum Kinematografii w Łodzi czynnym codziennie
  w godz. 8.00–16.00 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w zamkniętej kopercie
  z dopiskiem Nabór na stanowisko – Kierownik Działu Promocji i Rozwoju Muzeum Kinematografii w Łodzi”
  następujące dokumenty:
  a) List motywacyjny,
  b) Życiorys – cv wraz z oświadczeniem kandydata o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”,
  c) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
  d) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym za przestępstwo skarbowe), i o tym, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  e) Oświadczenie o niekaralności karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.Powyższe dokumenty składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.
 8. Pozostałe wymagane dokumenty:
  a) Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
  b) Kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie.
  c) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
 9. Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do dnia 10 maja 2019 roku do godz.16.00.
 10. Dokumenty aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 11. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 12. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 13. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.
 14. Na wniosek niezakwalifikowanego kandydata dokumenty mogą zostać zwrócone w terminie uzgodnionym telefonicznie lub e-mailem.

 

 

 

 

 

Wcześniejszy

Ogłoszenia Dyrekcji Muzeum Kinematografii

Następny

Instrukcja obsługi BIP