Uncategorized

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Z DNIA 19 STYCZNIA 2017 R.

WERSJA PDF

 Przedmiot zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów, osób
i mienia oraz monitoringu w Muzeum Kinematografii w Łodzi.

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZA 750 000 EURO

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

Kody CPV:

  79.71.00.00

  79.71.10.10

  79.71.50.00

  90.61.10.00

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Jednostka prowadząca sprawę:

Muzeum Kinematografii w Łodzi, pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź

tel. 42 674 09 57

fax: 42 674 90 06

e-mail: muzeum@kinomuzeum.pl

godziny pracy: poniedziałek – piątek 8:00- 16:00

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie realizowane jest w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro, na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami) dalej zwaną PZP.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.

 

 1. Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia oraz monitoringu.

3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:

 

ZADANIE NR 1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie nw. usług na rzecz Zamawiającego, w należącym do niego obiekcie położonym na terenie miasta Łodzi w postaci stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób
i mienia w obiektach i na terenach należących do Zamawiającego, połączonej z usługami portierskimi w sposób niekolidujący ze sprawowaniem funkcji ochrony – posterunek 1-osobowy:

 

 1. całodobowa ochrona pomieszczeń biurowych, kinowych, muzealnych i dziedzińca we wszystkie dni tygodnia (24/7);

b)     Zabezpieczenie techniczne, polegające na dostarczeniu i montażu elektronicznych urządzeń
i systemów alarmujących zagrożenie chronionych osób i mienia, wraz z eksploatacją, konserwacją
i naprawami w miejscach ich zainstalowania, wymienionych w załączniku nr 2 do Ogłoszenia; urządzenia i systemy te pozostają własnością Wykonawcy, a koszt ich montażu, demontażu
i eksploatacji w okresie trwania umowy powinien być zawarty w stawkach jednostkowych wynagrodzenia Wykonawcy;

c)     Ochrona imprez niebędących imprezami masowymi w rozumieniu ustawy o imprezach masowych, mających charakter zamknięty, typu wystawy konferencje, zjazdy, spotkania ludzi nauki
i zaproszonych imiennie gości. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności zapewnienia ochrony imprezy odpowiednio wcześniej, tak by Wykonawca miał czas zapoznać się z jej charakterem, miejscem, czasem trwania, przewidywaną ilością uczestników, itp. i mógł podjąć odpowiednie przygotowania logistyczne, służące do jej właściwego zabezpieczenia;

d)     Monitoring w oparciu o system Zamawiającego. Ochrona obiektu przez monitorowanie lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie działań interwencyjnych przez Grupę Interwencyjną
w razie włamania, napadu na obiekt, pożaru lub zaniku zasilania sygnału;

 

ZADANIE NR 2

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie nw. usług na rzecz Zamawiającego, w należących do niego obiekcie położonym na terenie miasta Łodzi w postaci ochrony ekspozycji w wymiarze 7h dziennie, od wtorku do niedzieli (6 dni), zgodnie z godzinami pracy Muzeum – 2 os.

 1. Wykonawca winien świadczyć usługę zgodnie z zasadami określonymi w art. 36 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1099), poprzez podejmowanie działań zapobiegających w chronionych budynkach użytkowych przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, winien przeciwdziałać powstawaniu szkód oraz nie dopuszczać do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony lub przebywania tam osób zakłócających porządek.
 2. Liczba pracowników ochrony, jaką Wykonawca zapewni Zamawiającemu,
  w celu prawidłowej realizacji  usługi: 2 (słownie: dwie osoby).
 3. W ramach Zadania 2 Wykonawca zobowiązany jest do:
  1. dostosowania się do grafiku pracy pracowników Zamawiającego
   i świadczenia usług będących przedmiotem umowy przedmiotem umowy  w godzinach pracy, cotygodniowo, w okresie od wtorku do niedzieli włącznie, z wyłączeniem poniedziałków. Wykonawca będzie świadczyć usługi na rzecz Zamawiającego okresie wykonania zadania nr 2, określonym w niniejszym Ogłoszeniu” – to co czytam nie jest przecież fragmentem projektu umowy a ogłoszeniem o zamówieniu.  świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia
   w pomieszczeniach budynku Muzeum wyznaczonych przez Zamawiającego.
  2. godnego reprezentowania Zamawiającego poprzez odpowiednie zachowanie (uprzejmość i życzliwość w kontaktach z pracownikami oraz uczęszczającymi do Muzeum odwiedzającymi), zapewnienia aby pracownicy nosili czysty jednolity strój (ciemny mundur) oraz posiadali identyfikatory z nazwą firmy Wykonawcy i swoim imieniem
   i nazwiskiem;
  3. zapewnienia pracownikom ochrony – ciemnego munduru wraz
   z odzieżą wierzchnią oraz telefonu komórkowego.
  4. zapewnienia za pomocą odpowiednich środków technicznych stałej
   i bezpośredniej łączności pomiędzy pracownikami ochrony w siedzibie Zamawiającego (np. za pomocą telefonów komórkowych).

 

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do Ogłoszenia.

3.4.    Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

3.5.    Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

3.6.    Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3.7.    Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiące nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

3.8. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, , osób wykonujących wskazane zamówienie o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, tj. osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

3.9. Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

3.10. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 

 1. Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem:

1/2017/MK; Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie realizowane będzie dla zadania 1 – do 31.12.2017 r.; zadanie 2 – do 30.06.2017 r.

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy tj. dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji

– Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że

 1. posiada ważne (aktualne) koncesje na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia,
 2. posiada ważne (aktualne) koncesje zabezpieczenia technicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z dn. 5 czerwca 2014r. poz. 1099),
 3. posiada Pozwolenie Radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczych (lub nadawczo-odbiorczych) pracujących w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu monitoringu systemów alarmowych
 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia

– Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek

DLA ZADANIA NR 1 :

jeżeli posiada w wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi ochrony osób i mienia, realizowane na podstawie jednej umowy trwającej nieprzerwanie co najmniej dwanaście miesięcy, o wartości minimum 100 000 zł netto każda, z których co najmniej jedna polega na bezpośredniej ochronie fizycznej osób
i mienia w obiekcie użyteczności publicznej (według definicji zawartej w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami).

Zamawiający dopuszcza nie tylko usługi wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim wypadku część usługi już faktycznie zrealizowana musi wypełniać wymogi określone wyżej przez Zamawiającego.

Uwaga:

W przypadku wykonawców, którzy kwotę wykażą w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość tych usług po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa, będą budzić wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

 

DLA ZADANIA NR 2 – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.

 

 

 1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

– Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował potencjałem technicznym:

DLA ZADANIA Nr 1 i 2 :

 1. minimum 1 grupą interwencyjną w składzie co najmniej dwuosobowym (osoby uzbrojone – kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej, wyposażeni w środki łączności i samochód, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie realizują zadania ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej na terenie chronionego obszaru, obiektu lub urządzenia, zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.10.2011r. – Dz. U. Nr 245 poz. 1462 ze zm.), wg Załącznika nr 3,
 2. systemem monitorowania obiektów (uzbrojone stanowisko interwencyjne, zgodnie
  z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 21 października 2011r.) – modułem nadawczo-odbiorczym i całodobową stacją monitoringu systemów alarmowych, do której możliwe będzie podpięcie systemu alarmowego Zamawiającego, wg Załącznika nr 2.

– Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

DLA ZADANIA Nr 1:

 1. co najmniej 1 pracownikiem posiadającymi kwalifikacje pracownika ochrony fizycznej,
  wg Załącznika nr 3

 

DLA ZADANIA nr 2

 1. co najmniej 1 pracownikiem posiadającymi kwalifikacje pracownika ochrony fizycznej
  wg Załącznika nr 3,

W przypadku złożenia oferty na obydwa zadania Wykonawca powinien wykazać się potencjałem technicznym jak dla zadania nr 1.

 

 1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

– Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli posiada opłaconą polisę,
a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę:

DLA ZADANIA Nr 1minimum 1 000 000000 zł (słownie: milion złotych  zł),

 

DLA ZADANIA NR 2 – minimum 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy  zł).

W przypadku złożenia oferty na obydwa zadania Wykonawca powinien posiadać opłaconą polisę, o której mowa wyżej, na kwotę minimum 1 500 000,00 zł (słownie: milion pięćset 00/100gr  zł).

W przypadku polisy należy okazać dowód ostatniej – aktualnej zapłaty składki z tytułu umowy ubezpieczenia. W przypadku wykonawców, którzy kwotę wykażą w innych walutach niż PLN, zamawiający przeliczy wartość tych polis po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.

 

UWAGA!!!

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

1)  dokumentów dotyczących w szczególności:

 1. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
 3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
 4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 8 specyfikacji. Z treści wymaganych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

6.2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w pkt. 6. 1 skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.2.1) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1) Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach Wykonawcy.

2) Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie oświadczeń. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia lub oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

6.2.2 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt 1) Ustawy, Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

6.2.2. Oświadczenia wstępnie potwierdzającego, że Wykonawca:

         

posiada uprawnienia do wykonywania działalności

 1. kserokopii aktualnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych (Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji) na usługi ochrony fizycznej osób i mienia – potwierdzoną za zgodność
  z oryginałem;
 1. kserokopii aktualnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych (Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji) na usługi ochrony w formie zabezpieczenia technicznego – potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
 2. kserokopii aktualnego pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu monitoringu systemów alarmowych – potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
 3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
  w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją,
  o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymienione w wykazie osoby winny spełniać wymogi określone w pkt.1.3.2.
 4. d) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu umieszcza informacje o tych podmiotach
  w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.2.2 a) Ogłoszenia;
 5. e) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
  w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, umieszcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.2.2 a) Ogłoszenia.
 6. f) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie,
  w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 

6.3. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach załączonych do oferty.
Z treści wymaganych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki „Wykonawca” spełnił.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
  z Wykonawcami
 2. Zamawiający wymaga aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na podany w pkt. 1 ogłoszenia adres jednostki prowadzącej sprawę (Muzeum Kinematografii
  w Łodzi, pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź) i opatrzone numerem postępowania (1/2017/MK).

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00 jest

Anna Sochala tel. 42 635-42-90.

Wojciech Rudziński tel. 42 674 09 57 w. 130

Marek Pelski tel. 42 674 09 57 w. 132

 

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
 2. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu
  o zamówieniu na usługi społeczne i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie.
 3. Wykonawca składa ofertę wyłącznie na Formularzu oferty opublikowanym w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1a do niniejszego ogłoszenia.
 4. Oferty złożone w inny sposób nie uwzględniający warunków zawartych w ogłoszeniu
  i Formularzu oferty nie będą podlegały ocenie.
 5. Wykonawca załącza do oferty odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji
  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 6. Wykonawca załącza do oferty wykazy usług oraz osób opisane szczegółowo w pkt. 6 ogłoszenia – załącznik nr 2 i 3 do ogłoszenia.
 7. Wykonawca załącza Opłaconą polise, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
 9. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób
  i parafowane przez osoby uprawnione.
 10. Na kopercie, w której znajduje się oferta należy napisać numer postępowania 1/2017/MK
 11. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

 

 1. Miejsce oraz termin składania
 2. Oferty należy składać w zamkniętym opakowaniu (kopercie) na adres Zamawiającego:

Muzeum Kinematografii w Łodzi, pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź, pokój nr 25 (Sekretariat) do 25.01.2017 do godz. 09:00

Z dopiskiem Oferta na: świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia oraz monitoringu dla Muzeum Kinematografii w Łodzi, nr sprawy 1/2017/MK

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia ostatecznego terminu składania ofert.
 2. Opis sposobu obliczenia ceny
 3. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich jako cena brutto
  z podatkiem VAT wg obowiązującej stawki.
 4. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty (np. rabaty, upusty, koszty dojazdów, akcyzę) związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

 1. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia finansowane między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
  z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

 

 1. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert, wraz
  z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 • W niniejszym postępowaniu złożone oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:

 

Dla Zadania nr 1

 

1. Cena oferty brutto waga kryterium 60 %
2. Wysokość ubezpieczenia OC waga kryterium 10 %
3. Doświadczenie – czas działalności firmy na rynku waga kryterium 10 %
4. Doświadczenie w ochronie instytucji użyteczności publicznej waga kryterium 20 %

 

1) Punktacja za cenę oferty brutto ustalona jest w sposób następujący:

Ze wszystkich wartości cen złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert Komisja przyjmie wartość najmniejszą, jako C minimum

                                                  C minimum
C =                           
                                               x 10 punktów
C OB          

C min – najniższa zaoferowana w postępowaniu cena oferty brutto

C OB – cena brutto oferty badanej

 

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium: 10 punktów x 60% waga kryterium = 6 pkt x ilość członków komisji.

Zamawiający przyjmie tu do punktacji cenę oferty na podstawie wpisu w pkt 3. Formularza ofertowego, potwierdzoną wyliczeniem z Arkusza cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

 

2) Punktacja za wysokość ubezpieczenia OC:

1. Od 1 500 000 zł do 2 000 000 zł 3 pkt.
2. Od 2 000 001 zł do 2 500 000 zł 5 pkt.
3. Powyżej 2 500 001 zł 10 pkt.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium: 10 punktów x 10% waga kryterium = 1 pkt. x ilość członków komisji.

Zamawiający przyjmie tu do punktacji kwotę wynikającą z załączonej polisy OC, wymaganej w pkt 6.1.1 Ogłoszenia

 

3) Punktacja za doświadczenie w pełnieniu usług ochrony osób i mienia liczone czasem funkcjonowania na rynku.

Na podstawie pierwszej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych (Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji) na usługi ochrony fizycznej osób i mienia (zgodnie z kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem) zamawiający przyzna następującą ilość punktów:

 

Od 1997 r. 10 pkt
Od 1998 – 2000 r.  8 pkt
Od 2001 – 2005 r.  6 pkt
Od 2006 – 2010 r.  4 pkt
Od 2011 – 2015 r.  2 pkt

 

Od 2016 r. i później 0 pkt

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium: 10 punktów x 10% waga kryterium = 1 pkt x ilość członków komisji.

Zamawiający przyjmie tu do punktacji ilość lat funkcjonowania wykonawcy na rynku usług ochrony osób i mienia na podstawie wpisu w pkt 3.B z Formularza ofertowego. W przypadku niedołączenia kserokopii pierwszej koncesji do oferty wykonawcy nie zostaną przyznane punkty w tym kryterium.

 • Punktacja za doświadczenie w ochronie instytucji użyteczności publicznej:

W tym kryterium Zamawiający oceniać będzie doświadczenie Wykonawcy w ochronie instytucji użyteczności publicznej. Zamawiający weźmie do oceny ilość ochranianych instytucji użyteczności publicznej wchodzących w zakres usługi ochrony w ramach pojedynczej umowy. Umowa ta winna być realizowana nieprzerwanie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert .

W tym kryterium Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:

1. Brak ochrony instytucji użyteczności publicznej 0 pkt
2. Od 1 do 3 instytucji użyteczności publicznej 5 pkt
3. 4 i powyżej instytucji użyteczności publicznej 10 pkt

 

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium: 10 punktów x 20% waga kryterium = 2 pkt. x ilość członków komisji.

Zamawiający przyjmie tu do punktacji ilość instytucji użyteczności publicznej wpisaną przez wykonawcę w pkt. 3.C z Formularza ofertowego. Jeśli Wykonawca nie wskaże ilości instytucji użyteczności publicznej lub też wymaganych informacji tyczących umowy, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w tym kryterium.

Oferta, która otrzyma największą sumę ilości punktów we wszystkich kryteriach zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie oddzielnie dla każdego pakietu.

 

Dla Zadania nr 2

 

1. Cena oferty brutto waga kryterium 60 %
2. Wysokość ubezpieczenia OC waga kryterium 10 %
3. Doświadczenie – czas działalności firmy na rynku waga kryterium 10 %
4. Doświadczenie w ochronie instytucji użyteczności publicznej waga kryterium 20 %

 

1) Punktacja za cenę oferty brutto ustalona jest w sposób następujący:

Ze wszystkich wartości cen złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert Komisja przyjmie wartość najmniejszą, jako C minimum

C minimum


C =                                                                 x 10 punktów

C OB

C min – najniższa zaoferowana w postępowaniu cena oferty brutto

C OB – cena brutto oferty badanej

 

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium: 10 punktów x 60% waga kryterium = 6 pkt x ilość członków komisji.

Zamawiający przyjmie tu do punktacji cenę oferty na podstawie wpisu w pkt. 3. Formularza ofertowego, potwierdzoną wyliczeniem z Arkusza cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

 

2) Punktacja za wysokość ubezpieczenia OC:

1. Od 1 000 001,00,- zł do 1 500 000,00 zł 3 pkt
2. Od 1 500 001,00,- zł do 2 000 000,00- zł 5 pkt
3. Od 2 000 001,00- zł, i więcej 10 pkt

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium: 10 punktów x 10% waga kryterium = 1 pkt. x ilość członków komisji.

Zamawiający przyjmie tu do punktacji kwotę wynikającą z załączonej polisy OC, wymaganej w pkt 6.1.1  Ogłoszenia

3) Punktacja za doświadczenie w pełnieniu usług ochrony osób i mienia liczone czasem funkcjonowania na rynku.

Na podstawie pierwszej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych (Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji) na usługi ochrony fizycznej osób i mienia (zgodnie z kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem) zamawiający przyzna następującą ilość punktów:

 

 

Od 1997 r. 10 pkt
Od 1998 – 2000 r.  8 pkt
Od 2001 – 2005 r.  6 pkt
Od 2006 – 2010 r.  4 pkt
Od 2011 – 2015 r.  2 pkt

 

Od 2016 r. i później 0 pkt

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium: 10 punktów x 10% waga kryterium = 1 pkt x ilość członków komisji.

Zamawiający przyjmie tu do punktacji ilość lat funkcjonowania wykonawcy na rynku usług ochrony osób i mienia na podstawie wpisu w pkt 3.B z Formularza ofertowego. W przypadku niedołączenia kserokopii pierwszej koncesji do oferty wykonawcy nie zostaną przyznane punkty w tym kryterium.

 • Punktacja za doświadczenie w ochronie instytucji użyteczności publicznej:

W tym kryterium Zamawiający oceniać będzie doświadczenie wykonawcy w ochronie instytucji użyteczności publicznej. Zamawiający weźmie do oceny ilość ochranianych instytucji użyteczności publicznej wchodzących w zakres usługi ochrony w ramach pojedynczej umowy. Umowa ta winna być realizowana nieprzerwanie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert

W tym kryterium Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:

1. Brak ochrony instytucji użyteczności publicznej 0 pkt
2. Od 1 do 3 instytucji użyteczności publicznej 5 pkt
3. 4 i powyżej instytucji użyteczności publicznej 10 pkt

 

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium: 10 punktów x 20% waga kryterium = 2 pkt x ilość członków komisji.

Zamawiający przyjmie tu do punktacji ilość instytucji użyteczności publicznej wpisaną przez wykonawcę w pkt 3.C z Formularza ofertowego. Jeśli Wykonawca nie wskaże ilości instytucji użyteczności publicznej lub też wymaganych informacji tyczących umowy, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w tym kryterium.

Oferta, która otrzyma największą sumę ilości punktów we wszystkich kryteriach zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie oddzielnie dla każdego pakietu.

 

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów,
z sumy wszystkich kryteriów oceny ofert pomnożoną przez wartość wagową poszczególnych kryteriów.

 

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
  z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej OGŁOSZENIU.
 2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy, wybrany Wykonawca powinien przybyć we wskazane przez Zamawiającego miejsce w celu podpisania umowy.
 3. Na pisemny wniosek wybranego Wykonawcy, nie wyklucza się również możliwości podpisania umowy w trybie korespondencyjnym.
 4. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do OGŁOSZENIA.

 

 

 1. Poprawa oczywistych omyłek, wyjaśnienie i uzupełnienie treści złożonej oferty

Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawienia w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych
i pisarskich oraz wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub uzupełnienia dokumentów.

 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 

16.1 Zamawiający wymaga złożenia (przed podpisaniem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

16.2 Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:

 1. Pieniądzu-płatne przelewem na konto podane w pkt 16.6 OGŁOSZENIA
 2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 3. Gwarancjach bankowych.
 4. Gwarancjach ubezpieczeniowych.
 5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  • Zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesione w innych formach niż pieniężna określonych w ww. pkt. 2-5 należy złożyć przed podpisaniem umowy w formie oryginału
   w Budynku Muzeum Kinematografii przy pl. Zwycięstwa 1 w Łodzi pokój 25 (Sekretariat).
  • Z treści gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi wynikać bezwarunkowe
   i nieodwołalne – na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego – zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty gwarancji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w tym kar umownych przewidzianych w zawartej umowie.
  • Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w:
 6. Wekslach z poręczeniem wekslowym banku.
 7. Przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.
 8. Przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
  • Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

 nr konta PKO BP SA 47 10 20 3352 0000 1502 0222 5241

 

z adnotacją „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 1/2017/MK. Kwota zabezpieczenia powinna uwzględniać również ewentualne koszty związane z prowizją bankową za przelew pieniędzy na konto.

 • Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia zakończenia umowy i uznania, że umowa została należycie wykonana.

 

 1. Odrzucenie oferty

Zamawiający przewiduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 PZP.

 

 1. Powody unieważnienia postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian warunków postępowania lub jego unieważnienia
w każdym momencie jego trwania do czasu opublikowania informacji o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne bez podania przyczyn.

 

 

Zatwierdzam:

 

 

Marzena Bomanowska

Dyrektor

Muzeum Kinematografii w Łodzi

 

FORMULARZ OFERTOWY

ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA I MONITORINGU
W MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI W OKRESIE DO 31 GRUDNIA 2017 R.

 1. Wykonawca:
Nazwa firmy:  
Adres:  
NIP:  
Regon:  
Nr telefonu:  
Nr faksu:  

 

 1. Zamawiający:

Muzeum Kinematografii w Łodzi, pl. Zwycięstwa 1

 1. Zobowiązania Wykonawcy:

Przystępując do udziału w postępowaniu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie
z wymogami Ogłoszenia, za cenę:

 • ZADANIE nr 1
 • wartość brutto zł: ……………………………………………………

słownie: …………………………………………………………………………..……………………..…………

 

 • ZADANIE nr 2

wartość brutto zł: …………………………….………………………………………………………………

słownie: ………………………..………….………………………………………….…………..…………

 • oświadczam że (:
 1. Funkcjonuję na rynku usług ochrony od roku …………………………………………..……………

Jako potwierdzenie przedstawiam pierwszą koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych (Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) na usługi ochrony fizycznej osób i mienia, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

 

 1. ilość ochranianych instytucji użyteczności publicznej wchodzących w zakres świadczonej usługi ochrony w ramach pojedynczej umowy realizowanej nieprzerwanie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert.

ilość instytucji liczbą: ………………… (słownie: ……………………………… )

 

Usługa wykonywana była w okresie ……………………………………………………………………………………..…………………

dla: ………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

(Nazwa i adres zleceniodawcy)

w miejscu ………………………………….………………………………………….……………………………..……………………………………

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Pożądany termin wykonania zamówienia: do 31.12.2017 r. dla Zadania 1; do 30.06.2017 r. dla Zadania 2.

 1. Termin związania złożoną ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Termin płatności faktury:

Wynagrodzenie dla Wykonawcy płatne będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych, przelewem po wykonaniu usługi w danym miesiącu, na podstawie faktur miesięcznych, po uprzednim potwierdzeniu prawidłowego wykonania usługi przez administrację w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

 

Składając ofertę oświadczamy, że:

 1. Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść OGŁOSZENIA wraz
  z załącznikami, z wyjaśnieniami i zmianami;
 2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w OGŁOSZENIU
  i załącznikach do OGŁOSZENIA;
 3. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w OGŁOSZENIU wraz z załącznikami i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na proponowanych w nim warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
 4. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia składamy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych;
 5. Akceptujemy 30-dniowy termin związania ofertą liczony od daty ostatecznego terminu składania ofert;
 6. Akceptuje termin realizacji zamówienia oraz termin płatności faktury.
 7. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania przetargowego z godnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zmianami).

 

 

Data………………….                                                     ………………………………………………….

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej                                                                                                  do występowania w imieniu Wykonawcy

 

 

 

Załącznik nr 2 do OGŁOSZENIA

 

wykaz

wykonanych (wykonywanych) głównych usług

(z)realizowanych przez wykonawcę

Wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 usługi ochrony osób i mienia, realizowane na podstawie jednej umowy trwającej nieprzerwanie co najmniej dwanaście miesięcy, o wartości minimum 100 000 zł netto każda dla zadania 1

Rodzaj i zakres usługi Nazwa i adres Zleceniodawcy Czas realizacji Całkowita wartość netto zamówienia
Od Do
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data…………………………………

……………….………..………………………..

Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby

uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

 

 

 

Załącznik nr 2a do OGŁOSZENIA

 

…………………………………….

(pieczątka Wykonawcy)

 

WYKAZ

 

narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

(należy podać m.in. wyposażenie techniczne posiadanych grup interwencyjnych pojazdy, uzbrojenie, środki łączności, lokalizator GPS, torba ratownicza itp.)

 

Lp Nazwa (wyposażenia /narzędzia) Ilość Podstawa dysponowania Uwagi

 

 

Data…………………………………

……………….………..………………………..

Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby

uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

 

 

Załącznik nr 3

 

…………………………………….

(pieczątka Wykonawcy)

 

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

 

Lp. Imię i nazwisko pracownika Kwalifikacje zawodowe

 

Doświadczenie
w pełnieniu zadań pracownika ochrony fizycznej podane w latach pracy
Podstawa do dysponowania osobą Zakres wykonywanej przez tę osobę czynności


Załącznik nr 4

do OGŁOSZENIA – Projekt umowy

 

UMOWA(Projekt)

zawarta w dniu …………

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro, na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami) zwanej dalej „Ustawą”:

 

pomiędzy:

 1. Muzeum Kinematografii, pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

 

1/ ___________________

 

a

reprezentowaną przez:

1/

2/

– zwanym dalej Wykonawcą

 • 1

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usług wyszczególnionych w § 2 ust. 1 niniejszej umowy i zgodnie z warunkami zawartymi w:
 • Niniejszej umowie,
 • Tabeli „Wykaz obiektów i obszarów zlecanych do ochrony” (Załącznik nr 8 do OGŁOSZENIA) – stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
 • Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia) – stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
 • Regulaminie Służby Dozoru opracowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. (Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia w celu zaopiniowania przez Muzeum projektu „REGULAMIN SŁUŻBY DOZORU” w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Przedstawiony do zatwierdzenia projekt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniać charakter obiektów Zamawiającego i jego wyposażenie techniczne służące do zabezpieczania osób i mienia znajdujących się w obszarze chronionym. Do czasu zaopiniowania planu ochrony, Wykonawca zapewni ochronę obiektów i terenów Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszego Ogłoszenia);
 • Wykazie sprzętu i miejscu jego zainstalowania wg Załącznika nr 4 do niniejszej umowy;
 • Planu ochrony obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie Muzeum – Załącznik nr 6 do umowy.

 

 1. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu:
 • dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wymaganej w § 11 ust. 1. kwocie, a w przypadku zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu gwarancji bądź poręczenia, z którego powinno wynikać bezwarunkowe
  i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty gwarancji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym kar umownych przewidzianych umową;
 • ważną polisę ubezpieczenia OC, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł obejmującą cały okres realizacji niniejszej umowy, a jeżeli jest wystawiona na okres krótszy – zobowiązanie do jej przedłużenia na niepogorszonych warunkach co najmniej do końca okresu realizacji umowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. 2013 poz. 1550).
  W przypadku gdy umowa obejmuje tylko Zadanie 1 ważna polisa powinna mieć wartość

1 000 000,00 zł a gdy umowa dotyczy tylko Zadania 2 – 500 000,00 Zł.

 

 1. Dokumenty odniesienia (Dzienniki Ustaw oraz Rozporządzenia Rady Ministrów) do instrukcji zawartych przy umowie z firmą ochraniającą obiekty Muzeum Kinematografii w Łodzi:

 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego. (Dz.U. z 2012 r. poz.797)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia. (Dz. U. 1099) z dnia 5 czerwca 2014r.
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. (Dz.U. z 1997r Nr 114 poz.740)
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz.U. z 2009r Nr 62 poz.504)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r.
  w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi). (Dz.U. z 1998 r. Nr 161 poz.1108)
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz.572)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r.
  w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych warunkach przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji. (Dz.U. z 2011 r. Nr 245 poz.1462)

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r.( Dz. U. 2013 poz. 628) o środkach przymusu bezpośredniego
 i broni palnej.

 

4.        Instrukcja współpracy z Policją

 

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r.
  w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi). (Dz.U. z 2012r Nr 166 poz.1128)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia (Dz. U. poz. 1099 z dnia 5 czerwca 2014 r.).
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. (Dz.U. z 1997r Nr 114 poz.740)

 

5.        Instrukcja postępowania pracowników ochrony na wypadek napadu, włamania, podłożenia ładunku wybuchowego oraz zamachu terrorystycznego w Muzeum Kinematografii w Łodzi

 

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r.
  w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi). (Dz.U. z 2012r Nr 166 poz. 1128)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia. (Dz. U. 1099) z dnia 5 czerwca 2014r.
 • Ustawa z dnia 24 maja 2013 r.( Dz. U. 2013 poz. 628) o środkach przymusu bezpośredniego
  i broni palnej.
 1. Oświadczenia i zobowiązania dodatkowe:

Na sygnał w sytuacjach kryzysowych, po wprowadzeniu stanu wyjątkowego lub stanu wojennego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa wprowadzić dodatkową ochronę w wskazanych obiektach oraz wydzielenie dodatkowych patroli, grup interwencyjnych celem wzmożenia ochrony ważnych obiektów Muzeum a w szczególności dodatkowej ochronie ekspozycji.

– W sytuacjach kryzysowych oraz po wprowadzeniu stanu wyjątkowego lub stanu wojennego nie kierować do ochrony obiektów osób podlegających czynnej służbie wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (do 50. roku życia szeregowi a podoficerowie i oficerowie do 60. roku życia) oraz osób posiadających przydział mobilizacyjny do Sił Zbrojnych RP.

– Po wyznaczeniu pracowników do ochrony Wystawy w Muzeum, którzy podlegają czynnej służbie wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny wykonawcy  niezwłocznie wystąpi do właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień z wnioskiem w sprawie reklamowania pracownika od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie mobilizacji i w czasie wojny. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. (Dz. U. Nr. 210 poz. 2136 z późn. zm.).

 1. Wszystkie załączniki wymienione w ust. 1 stanowią integralną część umowy.
 2. Wykonawca oświadcza, że przeprowadził wizję lokalną w obiektach i na obszarach Muzeum
  i oświadcza, że stan obiektów i obszarów Muzeum umożliwiają wykonywania usług objętych niniejszą umową oraz nie zgłasza żadnych uwag.

 

 • 2

PRZEDMIOT UMOWY

 

 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi (w zależności od tego, czy Zmawiający składał ofertę częściową przedmiotem umowy może być również tylko Zadanie 1 albo tylko Zadanie 2):

ZADANIE NR 1

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie nw. usług na rzecz Zamawiającego, w należącym do niego obiekcie położonym na terenie miasta Łodzi w postaci stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób
i mienia w obiektach i na terenach należących do Zamawiającego, połączonej z usługami portierskimi w sposób niekolidujący ze sprawowaniem funkcji ochrony – posterunek 1-osobowy:

 

 • całodobowa ochrona pomieszczeń biurowych, kinowych, muzealnych i dziedzińca we wszystkie dni tygodnia (24/7);
 • Zabezpieczenie techniczne, polegające na dostarczeniu i montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmujących zagrożenie chronionych osób i mienia, wraz z eksploatacją, konserwacją
  i naprawami w miejscach ich zainstalowania, wymienionych w załączniku nr 2 do Ogłoszenia; urządzenia i systemy te pozostają własnością Wykonawcy, a koszt ich montażu, demontażu
  i eksploatacji w okresie trwania umowy powinien być zawarty w stawkach jednostkowych wynagrodzenia Wykonawcy;

·         Ochrona imprez niebędących imprezami masowymi w rozumieniu ustawy o imprezach masowych, mających charakter zamknięty, typu wystawy konferencje, zjazdy, spotkania ludzi nauki
i zaproszonych imiennie gości. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności zapewnienia ochrony imprezy odpowiednio wcześniej, tak by Wykonawca miał czas zapoznać się z jej charakterem, miejscem, czasem trwania, przewidywaną ilością uczestników, itp. i mógł podjąć odpowiednie przygotowania logistyczne, służące do jej właściwego zabezpieczenia;

·         Monitoring w oparciu o system Zamawiającego. Ochrona obiektu przez monitorowanie lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie działań interwencyjnych przez Grupę Interwencyjną
w razie włamania, napadu na obiekt, pożaru lub zaniku zasilania sygnału;

 

 

ZADANIE NR2

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie nw. usług na rzecz Zamawiającego, w należących do niego obiekcie położonym na terenie miasta Łodzi w postaci ochrony ekspozycji w wymiarze 7h dziennie, od wtorku do niedzieli (6 dni), zgodnie z godzinami pracy Muzeum – 2 os.

Wykonawca winien świadczyć usługę zgodnie z zasadami określonymi w art. 36 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1099), poprzez podejmowanie działań zapobiegających w chronionych budynkach użytkowych przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, winien przeciwdziałać powstawaniu szkód oraz nie dopuszczać do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony lub przebywania tam osób zakłócających porządek.

Liczba pracowników ochrony, jaką Wykonawca zapewni Zamawiającemu, w celu prawidłowej realizacji  usługi: 2 (słownie: dwie osoby).

 

W ramach Zadania 2 Wykonawca zobowiązany jest do:

dostosowania się do grafiku pracy pracowników Zamawiającego i świadczenia usług będących przedmiotem umowy  w godzinach pracy, cotygodniowo, w okresie od wtorku do niedzieli włącznie, z wyłączeniem poniedziałków. Wykonawca będzie świadczyć usługi na rzecz Zamawiającego okresie wykonania zadania nr 2, określonym w niniejszej Umowie” – to co czytam nie jest przecież fragmentem projektu umowy a ogłoszeniem o zamówieniu.  świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w pomieszczeniach budynku Muzeum wyznaczonych przez Zamawiającego.

 

godnego reprezentowania Zamawiającego poprzez odpowiednie zachowanie (uprzejmość i życzliwość w kontaktach z pracownikami oraz uczęszczającymi do Muzeum odwiedzającymi), zapewnienia aby pracownicy nosili czysty jednolity strój (ciemny mundur) oraz posiadali identyfikatory z nazwą firmy Wykonawcy i swoim imieniem i nazwiskiem;

zapewnienia pracownikom ochrony – ciemnego munduru wraz z odzieżą wierzchnią oraz telefonu komórkowego.

 

zapewnienia za pomocą odpowiednich środków technicznych stałej i bezpośredniej łączności pomiędzy pracownikami ochrony w siedzibie Zamawiającego (np. za pomocą telefonów komórkowych).

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia, który stanowi integralną część umowy.

 

 • 3

NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM UMOWY

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę będącą przedmiotem umowy przy pomocy własnych sił i środków. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwy dobór osób i ich liczebność we wszystkich chronionych obiektach i obszarach.
 2. Osoby pełniące służbę ochrony winny posiadać jednakowe umundurowanie i identyfikatory osobiste.
 3. Pracownicy ochrony muszą być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 4. Pracownicy ochrony powinni posiadać doświadczenie w pracy w budynkach użyteczności publicznej.
 5. Merytoryczny oraz dyscyplinarny nadzór i kierownictwo nad swoimi pracownikami sprawuje Wykonawca.
 6. Przedstawiciel Zamawiającego może bezpośrednio wydawać dyspozycje dotyczące pełnienia służby pracownikom Wykonawcy, pod warunkiem odnotowania ich w książce służby. Dyspozycje te zostaną wykonane, o ile mieszczą się w przedmiocie zamówienia i nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają na poziom bezpieczeństwa chronionego obiektu.
 7. Przedstawiciel Zamawiającego może odnotowywać w książce służby uwagi dotyczące zauważonych nieprawidłowości i wnioski odnośnie do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego reagowania na ww. uwagi i wnioski.
 8. Grupa interwencyjna – w zakresie świadczonej ochrony zobowiązana jest działać w sytuacjach alarmowych na wezwanie pracowników ochrony lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
 9. Raz na kwartał uprawniony przez Zamawiającego pracownik może wezwać grupę interwencyjną
  w celu sprawdzenia czasu dojazdu i zasad działania w oparciu o instrukcję opracowaną przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym w terminie 7 dni od podpisania umowy.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany każdego z pracowników Wykonawcy, który przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy dał powód do uzasadnionych skarg.
 11. W związku z koniecznością wdrożenia się przez pracowników ochrony w obowiązujące u Zamawiającego procedury i formalności, wskazanym jest ustalenie stałych pracowników ochrony świadczących usługi u Zamawiającego oraz by o wszelkich zmianach składu osobowego pracowników Zamawiający był niezwłocznie informowany w formie pisemnej.
 12. Zamawiający zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcę dostęp do ogrzewanych pomieszczeń socjalnych w miejscu wykonywania umowy oraz możliwość korzystania z wewnętrznej linii telefonicznej w celach związanych z wykonywaniem umowy.

 

 

 

 • 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

 

 1. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do:
 2. Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. poz. 1099 z dnia 5 czerwca 2014 r.) oraz zachowania w tajemnicy informacji
  i wiadomości, które uzyskał w związku z wykonywaniem umowy.
 3. Zapewnienia pełnienia służby przez pracowników ochrony na wyznaczonych posterunkach według harmonogramu stanowiącego załącznik nr ….. do umowy.
 4. Zabezpieczenia obiektu przed przedostaniem się na jego teren osób nieupoważnionych, jak również przed działaniem osób zakłócających ład i porządek publiczny.
 5. Niewpuszczanie na teren obiektu osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także akwizytorów.
 6. Zabezpieczania składników majątkowych przed kradzieżą, rabunkiem.
 7. Ujawniania faktów marnotrawstwa i dewastacji, niezwłocznego powiadamiania bezpośrednich przełożonych, o nadzwyczajnych wydarzeniach zaistniałych na terenie chronionego obiektu oraz podejmowania niezbędnych czynności, celem zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa.
 8. Kontroli ruchu osobowego, samochodowego i przemieszczania rzeczy.
 9. Pełnej znajomości topografii chronionego obiektu rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych itp.
 10. Prawidłowego reagowania na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z istniejącymi w chronionym obiekcie instalacjami.
 11. Kontroli przestrzegania przepisów porządkowych, ochronnych i przeciwpożarowych na terenie obiektu.
 12. Stałego dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych (monitorowanie).
 13. Kontroli stanu zabezpieczenia pomieszczeń.
 14. Wydawania i przyjmowania kluczy do pomieszczeń i prowadzenie ewidencji w tym zakresie.
 15. Reagowania i natychmiastowego zgłaszania osobom funkcyjnym (kierownikom administracyjnym) wszelkich zauważonych zagrożeń dla mienia, zdrowia lub życia osób przebywających na chronionym terenie oraz podejmowania niezbędnych czynności, celem zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa.
 16. Sprawdzania (kontroli) stanu technicznego urządzeń wspomagających ochronę obiektów oraz zabezpieczeń fizycznych w postaci zamków mechanicznych, drzwi i okien, krat, zamknięć, ogrodzenia, oświetlenia, a także zabezpieczenia ppoż.
 17. Reagowania na sygnały przekazywane przez techniczne środki wspomagające ochronę i środki łączności.
 18. Natychmiastowego informowania osób funkcyjnych o wszelkich nieprawidłowościach.
 1. W przypadku naruszenia systemu ochrony obiektu – do uruchomienia technicznych środków wspomagających ochronę oraz w przypadku wystąpienia innych sytuacji kryzysowych doprowadzenia interwencji mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 2. Prowadzenia na bieżąco i uaktualniania posiadanej dokumentacji.
 3. Zapewnienia na każdej zmianie wymaganej ilości pracowników ochrony.
 4. Wykonawca wyposaży portiernie i zapewni staranne prowadzenie następującej dokumentacji ochronnej:
  1. książka służby,
  2. instrukcja współpracy z policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obroną cywilną
   i strażą miejską,
  3. instrukcję postępowania pracowników ochrony w przypadku napadu, włamania, pożaru, powodzi, awarii.
 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za wszelkie wyrządzone mu szkody przez personel Wykonawcy lub osoby działające w jego imieniu (Wykonawca odpowiada za zachowania tych osób jak za własne). Wykonawca  ponosi także odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez osoby trzecie w  wyniku niedołożenia przez Wykonawcę (w tym jego personel lub osoby działające w jego imieniu) należytej staranności przy wykonywaniu umowy. Niezależnie od podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej opisanych w zdaniach powyższych, w przypadku powstania szkody w chronionym mieniu z winy Wykonawcy jest on zobowiązany do naprawienia szkody bądź zwrotu kosztów związanych z jej usunięciem.
 6. Na powyższą okoliczność strony umowy w ciągu 7 dni sporządzą protokół z wyrządzonej szkody określając w nim jej rodzaj i sposób naprawienia.
 7. O każdym stwierdzonym przypadku kradzieży, włamania, awarii, pożaru Wykonawca zawiadomi Policję, Straż Pożarną i Zamawiającego zgodnie ze spisem telefonów zawartym w załączniku nr …. do Umowy.

 

 • 5

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

 1. Całkowite wynagrodzenie brutto z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, przy pełnym wykonaniu przedmiotu umowy wynosi: ……… zł (słownie: ………………………, w tym wartość netto: ……………….. zł

(słownie: …………………………………….. Podatek VAT w wysokości 23 % wynosi ……………………..

(słownie: ………………………………………………….).

 

 1. Ze względu na rodzaj i ciągłość świadczonych usług Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych, wg stawek arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr …. do Umowy, zgodnie z faktycznie przepracowaną ilością godzin.
 2. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usług. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, wraz z potwierdzeniem wykonania usługi, zawierającej wykaz obiektów i rzeczywistą ilość godzin na nich przepracowanych oraz uznaniu przez Zamawiającego usługi za należycie wykonaną.

 

 • 7

CZAS TRWANIA UMOWY

 

 1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………….. do dnia ………………
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania – bez konieczności zmiany niniejszej Umowy –zmian ilościowych przedmiotu zamówienia tzn. zamawianych usług wyspecyfikowanych w umowie. Będzie on uprawniony do zamawiania niektórych usług w ilościach mniejszych, aniżeli wynika to z przedmiotu umowy, a niektórych w ilościach większych aniżeli określonych w umowie, przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia.
 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień nieprzekraczających łącznie 50% wartości zamówienia podstawowego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
 5. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy:
 6. a) w przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonywania umowy (naruszanie Umowy) przez Wykonawcę, mogącego powodować niepełną realizację celów zamówienia – po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego wezwania; Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zaniechania naruszeń,
 7. b) jeżeli Wykonawca złoży (lub okaże się, że złożył na etapie ubiegania się o udzielenia zamówienia) fałszywe oświadczenie albo oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zleceniobiorcę terminie – w terminie 14 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie od umowy.
 8. c) jeżeli Wykonawca złoży (lub okaże się, że złożył na etapie ubiegania się o udzielenia zamówienia) fałszywy albo niekompletny dokument (w tym w szczególności dokumenty dotyczące posiadania polisy OC) – w terminie 14 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie od umowy.
 9. Niezależnie od przyczyn odstąpienia wskazanych w ust. 4 powyżej, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 10. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
  z tytułu wykonania części umowy za okres do dnia odstąpienia, chyba że przyczyna odstąpienia uzasadnia także odpowiednie obniżenia lub odmowę zapłaty wynagrodzenia za usługi.
 11. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie.

 

 • 8

ZMIANY W UMOWIE

 

 1. Nie dopuszcza się zmian podmiotowych po zawarciu umowy. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
 3. stawki podatku od towarów i usług,
 4. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 5. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
 6. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 2.
 7. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2. lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
 8. W wypadku zmiany, o której mowa w ust 2. lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
 9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust 2. lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
  o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
 10. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 2. lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1 litera b) i c), wraz z udokumentowaniem sposobu ich wyliczenia.
 11. Powyższe zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

 

 • 9

ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie jednego miesiąca od momentu podpisania umowy do dostarczenia i montażu własnym staraniem i na własny koszt elektronicznych urządzeń
  i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz do ich eksploatacji, konserwacji i napraw celem utrzymania w stałej sprawności technicznej. Wykaz sprzętu i miejsce ich instalacji zawiera Załącznik nr 5 a Zainstalowane urządzenia przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy pozostają własnością Wykonawcy. Po wygaśnięciu umowy Wykonawca jest zobowiązany do ich demontażu na koszt własny. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za skutki ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń substancji budynków przy montażu i demontażu.
 2. Wykonawca za zgodą Zamawiającego może również zainstalować dalej idące zabezpieczenia na zasadach jak w ust 1. jak również rozszerzyć swoje potrzeby o instalację zabezpieczeń
  w pozostałych obiektach i na obszarach wyszczególnionych w Załączniku nr 1.
 3. Rodzaj i sposób instalacji systemów muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

 

 • 10

KARY UMOWNE

 

 • W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% przysługującego mu wynagrodzenia miesięcznego netto za każde naruszenie (za każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy). Za usługę niewykonaną wynagrodzenie nie należy się, a wynagrodzenie za usługę nienależycie wykonaną ulegnie odpowiedniemu obniżeniu, co zostanie uwzględnione na fakturze rozliczającej usługę za miesiąc kalendarzowy (okres rozliczeniowy), w którym doszło do danego naruszenia albo w którym Zamawiający powziął wiedzę o tymże naruszeniu. Obniżenie
 • W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w § 7 ust. 5 pkt a)-c) Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
  w wysokości 20% wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 ust. 1 oraz zapłaci Zamawiającemu

odszkodowanie w wysokości różnicy wynagrodzenia netto przysługującego Wykonawcy do końca okresu obowiązywania umowy a wynagrodzeniem netto, które Zamawiający zapłacił innemu wykonawcy przedmiotowej usługi za ten okres.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy oraz wyrządzone szkody do wysokości faktycznie poniesionych strat.

 • Zapłata kar umownych i odszkodowań będzie dokonywana na podstawie not obciążeniowych, będących jednocześnie wezwaniami do zapłaty, w terminach określonych w tych notach, liczonych od dnia ich doręczenia do Wykonawcy.
 • Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na rozliczanie kar umownych lub odszkodowań poprzez potrącanie wierzytelności Zamawiającego z tych tytułów z wierzytelnościami Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy.

 

 

 • 11
  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

 1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
  w wysokości 5% ceny całkowitej oferty brutto, tj. …………………… zł.

(słownie: ………………………………………………………….), które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewyko­nania lub nienależytego wykonania umowy.

 1. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

 

 • 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji mających związek z zawartą umową, o jakich mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r.
  o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228) oraz informacji mogących mieć wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego, w czasie jej obowiązywania oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
 2. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), a także inne właściwe przepisy prawa.
 4. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawcę cesji swej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz innego podmiotu.
 5. Umowę sporządzono w języku polskim, w trzech egzemplarzach w tym jeden dla Wykonawcy
  i dwa dla Zamawiającego.
 6. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. Zmiana treści załącznika wymaga zmiany Umowy.

 

 

Wykonawca:                                                                                    Zamawiający:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do OGŁOSZENIA

 

Załącznik nr 1 do umowy

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w następujących obiektach Muzeum Kinematografii i przyległych do nich terenach:

 

 

ZADANIE NR 1

 

1 Budynek nr 1, 2, 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie nw. usług na rzecz Zamawiającego, w należącym do niego obiekcie położonym na terenie miasta Łodzi w postaci stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób
i mienia w obiektach i na terenach należących do Zamawiającego, połączonej z usługami portierskimi w sposób niekolidujący ze sprawowaniem funkcji ochrony – posterunek 1-osobowy:

 

e)     całodobowa ochrona pomieszczeń biurowych, kinowych, muzealnych i dziedzińca we wszystkie dni tygodnia (24/7);

f)      Zabezpieczenie techniczne, polegające na dostarczeniu i montażu elektronicznych urządzeń
i systemów alarmujących zagrożenie chronionych osób i mienia, wraz z eksploatacją, konserwacją
i naprawami w miejscach ich zainstalowania, wymienionych w załączniku nr 2 do Ogłoszenia; urządzenia i systemy te pozostają własnością Wykonawcy, a koszt ich montażu, demontażu
i eksploatacji w okresie trwania umowy powinien być zawarty w stawkach jednostkowych wynagrodzenia Wykonawcy;

g)     Ochrona imprez niebędących imprezami masowymi w rozumieniu ustawy o imprezach masowych, mających charakter zamknięty, typu wystawy konferencje, zjazdy, spotkania ludzi nauki
i zaproszonych imiennie gości. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności zapewnienia ochrony imprezy odpowiednio wcześniej, tak by Wykonawca miał czas zapoznać się z jej charakterem, miejscem, czasem trwania, przewidywaną ilością uczestników, itp. i mógł podjąć odpowiednie przygotowania logistyczne, służące do jej właściwego zabezpieczenia;

h)     Monitoring w oparciu o system Zamawiającego. Ochrona obiektu przez monitorowanie lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie działań interwencyjnych przez Grupę Interwencyjną
w razie włamania, napadu na obiekt, pożaru lub zaniku zasilania sygnału;

 

2 Na terenie Omiatanie, odśnieżanie, pryzmowanie i posypywanie piaskiem/solą chodnika wzdłuż działki Muzeum Kinematografii oraz chodnika od budynku biura do bramy głównej.

 

ZADANIE NR 2

 

1 Muzeum
 1. Ochrona ekspozycji w wymiarze 7h dziennie, od wtorku do niedzieli (6 dni), zgodnie z godzinami pracy Muzeum – 2 os., czuwanie nad bezpieczeństwem zwiedzających i pracowników
 2. Wykonawca winien świadczyć usługę zgodnie z zasadami określonymi w art. 36 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2014 Poz. 1099), poprzez podejmowanie działań zapobiegających w chronionych budynkach użytkowych przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, winien przeciwdziałać powstawaniu szkód oraz nie dopuszczać do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony lub przebywania tam osób zakłócających porządek
 3. Liczba pracowników ochrony, jaką Wykonawca zapewni Zamawiającemu, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy: 3 (słownie: trzy osoby).
 4. Wykonawca zobowiązany jest do:
  1. dostosowania się do grafiku pracy pracowników Zamawiającego i świadczenia usług będących przedmiotem projektu umowy
   w godzinach pracy, cotygodniowo, w okresie od wtorku do niedzieli włącznie, z wyłączeniem poniedziałków. Wykonawca będzie świadczyć usługi na rzecz Zamawiającego przez cały okres trwania umowy określony w § 2 niniejszego projektu umowy.
  2. świadczenia usług będących przedmiotem projektu umowy
   w pomieszczeniach budynku Muzeum wyznaczonych przez Zamawiającego.
  3. godnego reprezentowania Zamawiającego poprzez odpowiednie zachowanie (uprzejmość i życzliwość w kontaktach z pracownikami oraz uczęszczającymi do Muzeum odwiedzającymi), zapewnienia aby pracownicy nosili czysty jednolity strój (ciemny mundur) oraz posiadali identyfikatory z nazwą firmy Wykonawcy i swoim imieniem i nazwiskiem;
  4. zapewnienia pracownikom ochrony – ciemnego munduru wraz z odzieżą wierzchnią oraz telefonu komórkowego.
  5. zapewnienia za pomocą odpowiednich środków technicznych stałej i bezpośredniej łączności pomiędzy pracownikami ochrony w siedzibie Zamawiającego (np. za pomocą telefonów komórkowych).

 

 

1.1       Zabezpieczenia technicznego,

polegającego na dostarczeniu i montażu elektronicznych urządzeń
i systemów alarmujących zagrożenie chronionych osób i mienia, wraz
z eksploatacją, konserwacją i naprawami w miejscach ich zainstalowania. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał montażu urządzeń
i środków mechanicznego i elektronicznego zabezpieczenia oraz dokonywał podczas ich eksploatacji konserwacji i napraw. Koszty związane z montażem i eksploatacją powinny być ujęte w arkuszu cenowym Formularza ofertowego, w stawce godzinowej obiektów. Zainstalowane urządzenia przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy pozostają własnością Wykonawcy. Po wygaśnięciu umowy Wykonawca jest zobowiązany do ich demontażu na koszt własny. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za skutki ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń substancji budynków przy demontażu.

     

1.2       Ochrony imprez niebędących imprezami masowymi w rozumieniu ustawy o imprezach masowych – będą to imprezy o charakterze zamkniętym typu wystawy konferencje, zjazdy kulturowe, spotkania ludzi kultury i zaproszonych imiennie gości. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności zapewnienia ochrony imprezy odpowiednio wcześniej, tak by Wykonawca miał czas zapoznać się z jej charakterem, miejscem, czasem trwania, przewidywaną ilością uczestników, itp. i mógł podjąć odpowiednie przygotowania logistyczne, służące do jej właściwego zabezpieczenia.

1.3       Monitoringu w oparciu o system Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia Zamawiającego składającego się z budynków i obszarów, jego pomieszczeń i rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach, jak również osób tam przebywających, poprzez uniemożliwienie dewastacji lub zaboru mienia oraz ewentualne usunięcie lub ujęcie i przekazanie Policji osób zakłócających ład i porządek.

Zamawiający zobowiąże się informować personel Wykonawcy
o sytuacjach zwiększających ryzyko powstania szkody w mieniu podlegającym ochronie.

Wykonawca odpowiadać będzie materialnie wobec Zamawiającego za wszelkie wyrządzone mu szkody przez personel Wykonawcy lub osoby działające w jego imieniu oraz przez osoby trzecie w przypadku niedołożenia należytej staranności przy wykonywaniu umowy.

 

 

Wcześniejszy

Spotkanie z autorami książki

Następny

Prolog Festiwalu