PRACA W MUZEUM

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. edukacji       

Nazwa i adres pracodawcy: Muzeum Kinematografii w Łodzi, pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź,

 tel. 42 6740957, e-mail muzeum@kinomuzeum.pl.

Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds. edukacji    

Forma zatrudnienia: umowa o pracę/pełny etat

Planowany termin zatrudnienia: grudzień 2021 r./styczeń 2022 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru).

Zakres zadań na stanowisku pracy:

udział w merytorycznym tworzeniu programu edukacji muzealnej oraz prowadzenie zajęć, projektów edukacyjnych i wydarzeń, również online,

prace związane z oprowadzaniem grup i osób indywidualnych po ekspozycjach jako przewodnik muzealny,

prace związane z organizacją wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (spotkania, warsztaty, lekcje, wykłady, projekcje filmów),

współorganizowanie działań edukacyjnych mających na celu uatrakcyjnienie zwiedzania ekspozycji stałej i wystaw czasowych Muzeum,

prace merytoryczne nad historią rodu Scheiblerów.

Wymagania kwalifikacyjne:

wykształcenie wyższe (mile widziane z zakresu kulturoznawstwa, filmoznawstwa, historii sztuki, historii, etnologii, muzealnictwa),

doświadczenie z zakresu edukacji szkolnej/pozaszkolnej,

doświadczenie w pracy edukacyjnej z różnego typu odbiorcą, także osobami z niepełnosprawnościami,

znajomość języka obcego na poziomie pozwalającym realizować zajęcia/oprowadzać po wystawach,

zdolności multimedialne,

wiedza z zakresu filmu

wiedza z zakresu historii Łodzi przemysłowej oraz rodów fabrykanckich,

odpowiedzialność za podejmowane działania i efekty powierzonych prac,

wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne,

dyspozycyjność, dobra organizacja pracy i terminowość.

Kandydaci składają osobiście w sekretariacie Muzeum Kinematografii w Łodzi czynnym codziennie
w godz. 8.00–16.00 lub na adres: muzeum@kinomuzeum.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej dokumenty z dopiskiem na kopercie Nabór na stanowisko –Specjalista ds. edukacji.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie proszona jest o podanie danych osobowych obejmujących:

  • identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia);
    · kontaktowe (adres zamieszkania) oraz
    · o wykształceniu, umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym (ukończonych szkołach oraz studiach, przebytych szkoleniach i kursach, poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych oraz o dopisanie klauzuli o treści:Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich wrażliwych danych osobowych zawartych w CV na potrzeby procesu rekrutacji „Specjalista ds. edukacji” organizowanego przez Muzeum Kinematografii w Łodzi pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź”.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do dnia 19.11.2021 roku do godz.16.00.

Dokumenty aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

Na wniosek niezakwalifikowanego kandydata dokumenty mogą zostać zwrócone w terminie uzgodnionym telefonicznie lub e-mailem.

Jeśli wyraża Pani/ Pan również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji, proszę o dostarczenie zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych również w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Muzeum Kinematografii w Łodzi, pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź”.
Administratorem danych osobowych podanych w CV jest Muzeum Kinematografii w Łodzi, pl.  Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w związku
z ustawą z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018 Poz. 1000.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych można kontaktować się za pomocą adresu email: iod@kinomuzeum.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych wskazany powyżej.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
b) w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody
Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dokumenty aplikacyjne nie będą przechowywane dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Jeśli osoba poszukująca pracy wyraziła zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 12 miesięcy.

Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa, jak również podmiotom, z którymi  zawarł umowy  powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Facebook
Instagram
Skip to content