DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Muzeum Kinematografii w Łodzi

 

Muzeum Kinematografii w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Kinematografii w Łodzi.

http://www.kinomuzeum.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 26-05-2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26-05-2020

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia:

– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

– treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 26-05-2020

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 26-05-2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących strony internetowej odpowiada Joanna Zielińska

Muzeum Kinematografii w Łodzi

Plac Zwycięstwa 1

90-312 Łódź

e-mail j.zielinska@kinomuzeum.pl

telefon 42 6740957

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Organ nadzorujący:

Dyrektor Muzeum Kinematografii w Łodzi

Plac Zwycięstwa 1

90-312 Łódź

e-mail muzeum@kinomuzeum.pl

telefon 42 6740957

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Wejście z poziomu ulicy, kasa muzeum na parterze, winda.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych:

– menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki;

– ułatwienia dostępu aktywowane klawiszem TAB w postaci: powiększenia i pomniejszenia tekstu, skali szarości, wysokiego i negatywnego kontrastu, podświetlenia tła i linków, resetu.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego