Status prawny

Muzeum Kinematografii w Łodzi jest instytucją kultury. Działa na podstawie:
– ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. Z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami),
– ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami),

– statutu nadanego na mocy uchwały Nr XXI/417/99 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22.09.1999 r. z późniejszymi zmianami. Muzeum jest wpisane pod numerem KS.V. 0111/a/RIK/24/94 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną,

– statutu przyjętego uchwałą Nr XV/239/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie nadania statutu Muzeum Kinematografii w Łodzi, uzgodnionego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1966 o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zmian.)

Statut Muzeum Kinematografii w Łodzi przyjęty uchwałą Nr XXI/489/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 14 stycznia 2016 r., Nr 193, poz.1956.

Tekst jednolity statutu Muzeum Kinematografii w Łodzi do pobrania (.pdf)

Facebook
Instagram
Skip to content