STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Muzeum Kinematografii jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Łódź – jednostka samorządu terytorialnego.
Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni Prezydent Miasta Łodzi. 
Facebook
Instagram
Skip to content